Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Medcura AB är ett bemanningsföretag inom hälso- och sjukvård. Vi förmedlar samtliga tjänster inom vårdsektorn såsom Läkare, Sjuksköterskor, Fysioterapeuter m.fl. till privata och offentliga vårdgivare i Norden. Från enstaka vikarier över dagen till drift av hela avdelningar, enheter eller operationsteam.

På Medcura ska alla mötas med respekt och förtroende när de utför sina uppgifter så trivsel och arbetsglädje främjas. Genom att systematiskt eliminera faror och minimera våra arbetsmiljörisker säkerställer vi att medarbetare inte utsätts för ohälsa eller olycksfall. Samtliga medarbetare ska bidra till och samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö med ett öppet och ärligt arbetsklimat. Kränkande särbehandling på våra arbetsplatser accepteras aldrig.

Medcuras arbetsmiljömål grundar sig i våra arbetsmiljörisker och syftar till att systematiskt förbättra vår fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Målen ska vara tydliga med tillhörande  åtgärdsplaner.
Att följa de krav som ställs i lagar och föreskrifter är grundläggande för vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

Medcura har fem prioriterade arbetsmiljöområden:

  • Trygghet och trivsel
  • Professionellt ledarskap
  • Arbete mot hot, våld och kränkande särbehandling
  • Arbete mot missbruk
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete